NYHETER

SvD Debatt: "Färre besiktningar kan öka dödsolyckorna"

13 november 2015 18:00
Besiktningar är viktiga för att förhindra dödsolyckor
Transportstyrelsens förslag om att ändra fordonsbesiktningsreglerna så att bilar besiktigas mer sällan kommer att innebära stora negativa konsekvenser för trafiksäkerhet och miljö.

Transportstyrelsens förslag om att ändra fordonsbesiktningsreglerna så att bilar besiktigas mer sällan kommer att innebära stora negativa konsekvenser för trafiksäkerhet och miljö. Regeringen bör sätta den svenska nollvisionen främst och skrota förslaget, skriver flera organisationer gemensamt.

   

DEBATT | TRAFIKSÄKERHET

"Med årlig besiktning så underkänns varannan bil som är elva år eller äldre. Att Transportstyrelsen föreslår att dessa bilar bara ska besiktigas var annat år utgör en allvarlig risk för trafiksäkerheten."

Sverige är känt över hela världen för sitt ambitiösa trafiksäkerhetsarbete. Förra året skrev tidskriften The Economist att Sverige har världens bästa trafiksäkerhet. En av anledningarna till detta är just våra högkvalitativa och regelbundna fordonsbesiktningar.

Om hela Europa skulle hålla samma höga nivå som Sverige, skulle det leda till upp emot 50 000 färre trafikolyckor på europeiska vägar och 1 100 sparade liv varje år. En utglesning av besiktningsintervallet i Sverige till EU:s miniminivå riskerar i stället leda till fler trafikolyckor och strider mot Sveriges långsiktiga nollvisionsarbete.

Bakgrunden till Transportstyrelsens förslag är att EU under de senaste åren arbetat fram förslag på ny lagstiftning som syftar till att höja besiktningsstandarden i Europa. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett hur EU:s nya besiktningsdirektiv ska implementeras i Sverige.

I dag ska svenska personbilar besiktigas första gången efter tre år. Den andra kontrollbesiktningen ska ske när bilen är fem år gammal och därefter ska man besiktiga bilen varje år. Det Transportstyrelsen nu föreslår är att införa EU:s miniminivå för besiktningsintervaller, där den första kontrollbesiktningen genomförs när fordonet är fyra år gammalt och därefter vartannat år. Detta samtidigt som resten av Europa, med stöd i forskningen, snarare är inne på att skärpa reglerna och införa modeller liknande den vi har i Sverige.

Statistiken visar att med årlig besiktning så underkänns varannan bil som är elva år eller äldre. Att Transportstyrelsen föreslår att dessa bilar bara ska besiktigas var annat år utgör en allvarlig risk för trafiksäkerheten.

I Sverige råder bred enighet kring vårt långsiktiga och målmedvetna trafiksäkerhetsarbete. Att andra länder ser Sverige som ett föredöme i frågan är ingen slump, utan resultatet av hårt arbete. Europeiska forskare har efterfrågat en skärpning av EU:s minimikrav till en nivå motsvarande Sveriges nuvarande, med årliga besiktningar av äldre bilar. Inom EU skulle en sådan förändring årligen spara cirka 1100 liv och leda till 50 000 färre trafikolyckor på europeiska vägar.

Det finns flera anledningar till att vi i Sverige inte ska sänka våra regler till EU:s minimikrav.

Vi har en hög andel äldre bilar som används flitigt ute i trafiken. Bilar äldre än 10 år står för cirka en tredjedel av biltrafiken. Detta gör det än mer anmärkningsvärt att Transportstyrelsen föreslår en reform som framförallt drabbar äldre bilar negativt. Den genomsnittliga körsträckan för en svensk bil överstiger tio tusen kilometer per år ända upp till femton års ålder, först därefter sjunker den långsamt. Samtidigt ökar risken för trafikfarliga fel snabbt vid stigande ålder. Cirka var sjätte bil som är tre år gammal och var fjärde bil som är fem år gammal underkänns. Vid elva års ålder underkänns varannan bil i den årliga kontrollbesiktningen.

Dessutom visar statistiken att ett fordons skick är betydligt bättre när det åker in på besiktning än annars. Detta tyder på att reparationer och underhåll i stor utsträckning görs på grund av, och inför, den årliga besiktningen. Redan när ett fordon passerat tre års ålder sjunker verkstadsservicen drastiskt. Vid besiktning eller verkstadsbesök kan fel upptäckas i tid. Om detta inte sker riskerar nödvändiga reparationer att försenas, vilket medför ökad risk för trafikolyckor och ökade samhällskostnader för lidande och vård.

Det svenska klimatet orsakar också mer rostproblem än vad klimatet i sydligare länder gör. Slitage- och korrosionsrelaterade fel ökar därtill snabbt med stigande ålder på fordonet.

Enligt färska siffror från Transportstyrelsen underkändes 28 procent av alla personbilar som kontrollbesiktades 2014. Det innebär att ungefär var tredje bil som besiktigas har så allvarliga fel att de inte är säkra att trafikera svenska vägar. Räknar man även med de bilar som underkänns utan krav på efterkontroll är siffran uppe i 44 procent. Det är ofrånkomligt att en förändring, där besiktning inte sker lika ofta, skulle göra det svårare att få bort de bilar från vägarna som är trafikfarliga.

Bilbesiktningen bidrar också till minskad miljöpåverkan och ökat miljökunnande bland fordonsägare. Avgasmätningen och kompletterande kontroller som utförs vid en kontrollbesiktning säkerställer att utsläppen håller sig inom gränsvärdena. Kontrollen av bilarnas utsläpp är en viktig insats för att minska fordonstrafikens miljöpåverkan. Klimat och miljö riskerar därför att drabbas negativt av en utglesning. Om svenska bilars avgasreningssystem inte kontrolleras tillräckligt ofta kommer utsläppen i vägtrafiken att öka, trots politiska mål och ambitioner om motsatsen. Forskare beräknar att om reglerna istället ändras, så att årlig kontrollbesiktning för äldre bilar införs över hela EU, skulle detta innebära minskade miljökostnader på ungefär 200 miljoner kronor varje år.

Höga ambitioner och stränga regler för fordonsbesiktningen är avgörande för såväl trafiksäkerheten som att minska biltrafikens miljöpåverkan. Skulle de svenska reglerna luckras upp riskerar vi fler dödsolyckor på vägarna och mer miljöskadliga utsläpp. Regeringen borde sätta den svenska Nollvisionen främst och skrota Transportstyrelsens förslag.

   

Marie Nordén
generalsekreterare Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

Fredrik Daveby
vd Motormännen

Tommy Letzén
vd Motorbranschens riksförbund

Lars Olov Sjöström
trafiksäkerhetschef Motorförarnas helnykterhetsförbund

Bo Ericsson
vd Sveriges fordonsverkstäders förening

Du hittar artikeln här: http://www.svd.se/farre-besiktningar-kan-oka-dodsolyckorna