Miljöfrågor

Hur fungerar ett pulsair-system?
Pulsair-systemet renar avgaserna genom att frisk luft tillförs i avgasgrenröret, så nära avgasventilen som möjligt. Den extra luften åstadkommer efterbränning av koloxid och kolvätegaser som inte förbränts i motorn.

   

Ska man justera förgasaren?
Om koldioxidhalten i avgaserna från en äldre bil är för hög bör du anlita en verkstad för att göra en ordentlig motorservice. Då kan du få en bil med lägre bränsleförbrukning, mindre koldioxidutsläpp och bättre körbarhet. Om du justerar förgasaren på egen hand kan utsläppen av andra föroreningar öka och körbarheten bli sämre.

   

Vad har avgaserna för effekt på oss och miljön?
Avgaserna ger upphov till många olika skador, både på vår natur och på oss själva. Kväveoxider (NOx) har en gödande effekt på mark och vatten. Överskottet på kväve i marken läcker ut till våra kustområden och bidrar till övergödningen i havet. Kväveoxider i luften kan t.o.m. i låga halter irritera andningsorganen och orsaka astma. Svaveloxider (SOx) och kväveoxider orsakar försurning av vatten och marker. Koldioxid (CO2) leder till att klimatet på jorden blir varmare genom att utstrålningen av värme från jorden bromsas upp (växthuseffekten). Koloxid (CO) ger andningsbesvär och kan ge upphov till störningar i nervsystemet. Kolväten (HC) kan påverka arvsanlagen och orsaka cancer. Sot och partiklar leder till besvär med luftvägar och andning.

   

Elektronisk miljökontroll
Läs mer om OBD-kontrollen – elektronisk miljökontroll >>

   

Vad kontrolleras vid opacitetsprov?
Opacitetsmätning innebär kortfattat att avgasernas förmåga att absorbera ljus mäts. Ju mer föroreningar som finns i avgaserna, desto mer ljus absorberas. Vid opacitetsprovet mäts halten av sot och oljepartiklar i avgaserna. I rörtäthetsprovet som vi använde tidigare mättes endast svärtning av sotpartiklar.

   

Vad mäter ni vid avgaskontrollen? 
Utsläppskontrollen på bensinmotordrivna bilar sker genom mätning av koloxid (CO)- och kolväten (HC)-halten vid tomgång samt mätning av CO-halt och lambdavärde vid förhöjd tomgång.

   

Vad visar lambdavärdet?
Lambdavärdet är ett framräknat tal som beskriver viktförhållandet mellan den bränslemängd och den luftmängd som används vid förbränningen i motorn. Lambdavärde 1,0 är idealet. Högre värden betyder luftöverskott (mager blandning), lägre värden betyder bränsleöverskott (fet blandning). Det finns speciella motorkonstruktioner som under vissa förhållanden arbetar med luftöverskott, dvs med lambdavärden betydligt över 1,0.

   

Vad är fördelen med sluten vevhusventilation?
Om bilen har sluten vevhusventilation minskar hälsoriskerna, särskilt för dem som sitter i bilen. Sluten vevhusventilation gör att koloxid och kolvätegaser som läcker från motorn inte släpps ut i fria luften.

   

Vilken reningseffekt har ett EGR-system?
EGR-systemet återleder en mindre mängd avgaser till förbränning och kan halvera utsläppen av kväveoxider. För att systemet ska fungera ordentligt är det viktigt att EGR-ventilen och dess anslutningsrör hålls rena invändigt. Om EGR-systemet inte fungerar ökar utsläppen av kväveoxider kraftigt.

   

Vilken reningseffekt har katalysatorn?
Katalysatorn minskar utsläppen av koloxid, kolväten och kväveoxider. Avgaserna från en varm katalysatorbil innehåller bara en tusendel av den giftmängd som finns i avgaserna från en kall äldre bil utan katalysator.

   

Är det bra att använda motorvärmare?
Använd gärna motorvärmare när det är kallare än 10 plusgrader, dock max 1,5 timmar. Då minskar bränsleförbrukningen och utsläppen så rejält att det gott och väl väger upp den el som motorvärmaren förbrukat.