Besikta personbil

När ska bilen besiktas?

Nya personbilar besiktas första gången när bilen är tre år, andra gången när fordonet är fem år och därefter varje år. Datum för den första besiktningen utgår från det datum som fordonet tagits i bruk. Du hittar uppgift om datum när fordonet tagits i bruk på registreringsbeviset.

Vill du ta reda på när ditt fordon ska besiktas? Gör det genom att ange ditt registreringsnummer här
 

När ska entusiastfordon besiktas?

Både hobbyfordon och veteranfordon benämns ibland som entusiastfordon. De klassas dock olika och har olika regler vad gäller kontrollbesiktning.

Hobbyfordon är personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar som är 30 år och äldre till 1951 års modell. Undantag: fordon i yrkesmässig trafik. Hobbyfordon ska besiktas var 24:e månad vilket styrs av föregående kontrollbesiktning. En godkänd kontrollbesiktning krävs när fordonet blivit 30 år för att reglerna ska gälla. Hobbyfordon är skattebefriade men betalar registerhållningsavgift.

Veteranfordon är samtliga fordonsslag från 1950 års modell och äldre. Undantag: fordon i yrkesmässig trafik eller bussregistrerade fordon. Veteranfordon är besiktningsbefriade, dock krävs en godkänd kontrollbesiktning efter 1 januari 1991 för att reglerna ska gälla. Veteranfordon är skattebefriade men betalar registerhållningsavgift.

   

Om din bil är ett yrkesfordon

Yrkesfordon med en totalvikt om max 3,5 ton besiktas första gången när bilen är ett år och därefter varje år (senast var 12:e månad). Datum för den första besiktningen utgår från det datum som fordonet tagits i bruk. Ibruktagandedatum hittar du på registreringsbeviset. Sista siffran i registreringsnumret bestämmer besiktningsperioden.

Som yrkesfordon räknas till exempel: taxi, uthyrningsfordon, övningsbilar, utryckningsfordon, skolskjutsfordon, yrkesmässig personbefordran och gengasbilar.
 

Fordon med metangas

Vid kontrollbesiktning av personbilar, lastbilar och bussar som drivs av metangas (biogas eller naturgas) måste gastanken vara fylld så mycket att motorn kan köras i läge “gasdrift” när vi täthetskontrollerar bränslesystemet. Om motorn inte kan köras på metangas eller om bränslesystemet läcker underkänns fordonet med krav på efterkontroll.